Η Ιστορία του Σχολείου της Αγίας Σοφίας

Interaction between teacher and children, funny class in school