GOVERNORS

 • Calliope Caroussis – Chairman
 • Maria Spyrou – Vice-Chairman
 • Isidore Margaronis – Treasurer
 • Stacia Polemis – Honorary Secretary
 • Father Theonas Bakalis
 • Eleni Goulandris
 • Maro Limnios
 • Marialena Nikolopoulou
 • Nikos Paleocrassas
 • Christos Nifadopoulos
 • Joanna Shall
 • John Panayiotou