About the governors

GOVERNORS

  • Calliope Caroussis – Chairman
  • Maria Spyrou – Vice-Chairman
  • Dr. Isidore Margaronis – Treasurer
  • Stacia Polemis – Honorary Secretary
  • Father Theonas Bakalis
  • Eleni Goulandris
  • Maro Limnios
  • Prof. Marialena Nikolopoulou
  • Nikos Paleocrassas
  • Christos Nifadopoulos