About the governors

GOVERNORS

 • Calliope Caroussis – Chairman
 • Maria Spyrou – Vice-Chairman
 • Isidore Margaronis – Treasurer
 • Stacia Polemis – Honorary Secretary
 • Father Theonas Bakalis
 • Basil Goulandris
 • Maro Limnios
 • Marialena Nikolopoulou
 • Nikos Paleocrassas
 • Michael Papadakis
 • Petros Poulmentis